Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

REGULAMIN

I. Cel zawodów

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
2. Promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości turystycznych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w międzynarodowym maratonie etapowym MTB rozgrywanym w Polsce.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. Nazwa imprezy
Sudety MTB Challenge - XX edycja

III. Organizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Polska

Kontakt:
e-mail: info@MTBchallenge.com

FB: www.facebook.com/mtbchallengecom
Oficjalna strona internetowa: www.MTBchallenge.com

Numer rachunku bankowego, Bank PKO BP S.A.
03 1020 1026 0000 1702 0565 5925

 

IV. Termin imprezy
22 lipca - 26 lipca 2023

Przybliżona całkowita długość trasy:

- 300 km (dystans CLASSIC)

- 230 km (dystans Adventure)

Przybliżona różnica poziomów:

- 8 200 metrów (dystans CLASSIC)

- 6 300 metrów (dystans Adventure)

V. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Sudety MTB Challenge będzie osoba, która spełni następujące warunki:
1. Wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.timetime.pl oraz podisze zamieszczoną w serwisie zgłoszeniowym deklarację:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia serii MTB Marathon organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Wspólna 18. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Wspólna 18 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

2. Dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.

4. Prawo do startu w imprezie mają wyłącznie osoby, które ukończą 18 lat do dnia rozpoczęcia imprezy.

5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.


VI. Kategorie

TEAM
MAN - zespół stanowią dwaj mężczyźni

WOMAN - zespół stanowią dwie kobiety

MIX - zespół mieszany (niezależnie od wieku)

MASTERS – zespół, w którym suma wieku obu uczestników przekracza 80 lat

MASTERS 100 – zespół, w którym suma wieku obu uczestników przekracza 100 lat

SOLO Men:

M1 - mężczyźni urodzeni w latach 1995-2006 (18 - 29 lat)

M2 - mężczyźni urodzeni w latach 1985-1994 (30 - 39 lat)

M3 - mężczyźni urodzeni w latach 1975-1984 (40 - 49 lat)

M4 - mężczyźni urodzeni w latach 1974 i starsi (pow. 50 lat)

SOLO Women:

W1 - kobiety urodzene w latach 1985 - 2006

W2 - kobiety urodzene w latach 1984 i starsze


VII. Opłaty za rezygnację z udziału w wyścigu

W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator zwraca opłatę startową w wysokości 50% wpłaconej kwoty w przypadku przesłania na adres: info@mtbchallenge.com informacji o rezygnacji do dnia 30.04.2024. W przypadku przesłania informacji po 30.04.2024 lub w przypadku rezygnacji ze startu, Organizator nie zwraca kosztów wpisowego.


VIII. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig etapowy Sudety MTB Challenge rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Sudety MTB Challenge.

Prawo startu w zawodach mają dwuosobowe zespoły o ustalonym z góry i niezmiennym w czasie zawodów składzie oraz indywidualni zawodnicy.

Liczba zawodników startujących w Sudety MTB Challenge ograniczona jest do 400 uczestników. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpłynięcia opłaty startowej na rachunek organizatora.

Zawodnicy jednego zespołu zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy Sudety MTB Challenge. Różnica czasu między zawodnikami tego samego zespołu nie może przekraczać 20 sekund.

Czasem liczonym do klasyfikacji jest czas uzyskany na mecie przez drugiego zawodnika zespołu.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zespoły oraz indywidualni zawodnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 5 etapów Sudety MTB Challenge.

Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zespoły oraz indywidualni zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.

Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie karane karą czasową.

Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik

Podczas zawodów lekarz Sudety MTB Challenge zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

Start do wszystkich etapów nastąpi o godzinie 10.00. Linia startu pozostanie otwarta przez 10 min. od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.

Na starcie do etapów 1 - 5 zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w klasyfikacji zespołów Open i Solo Open:
» 1 sektor: miejsca 1 - 30,
» 2 sektor: miejsca 31 - 60,
» 3 sektor: miejsca powyżej 61.
Sektory startowe będą otwarte od godz. 9:30

Limit wjazdu na metę etapów 1 do 5 - godzina 17:00

Zespoły nie mieszczące się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zespołu, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku przez kapitana zespołu.

Zwycięzcy etapowi muszą być obecni podczas rozdania nagród. Dekoracja zwycięzców po zakończeniu każdego etapu odbędzie się o godz. 17.00. Za nieobecność na podium w nieusprawidliwionych przyapdkach przydzielone zostaną kary czasowe.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie etapów Sudety MTB Challenge będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.

VIII. Klasyfikacja
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zespół oraz indywidualny zawodnik, którzy pokonają trasę pięciu etapów Sudety MTB Challenge w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwa lub więcej zespołów (dwóch lub więcej zawodników) o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna. Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zespół lub zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwa lub więcej zespoły (dwóch lub więcej zawodników) liderem zostaje zespół (zawodnik), który zajmie wyższe miejsce w ostatnim klasyfikowanym etapie.

IX. Nagrody
Organizator przewidział nagrody dla najlepszych 3 zespołów i 3 najlepszych zawodników SOLO w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea sportowe

Trzy najlepsze zespoły i trzech najlepszych zawodników SOLO w poszczególnych kategoriach mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji bezpośrednio po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.

X. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa doliczana do czasu zespołu
3. Dyskwalifikacja.

Zespół może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
» nie używanie sztywnych kasków,
» nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» 3-krotną różnicę ponad 20 sekund na trasie pomiędzy zawodnikami z jednej drużyny,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie,
» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

XI. Wycofanie zawodnika/zespołu w trakcie wyścigu
Zawodnicy/zespoły wycofujące się z udziału w zawodach w trakcie trwania Sudety MTB Challenge, niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.

W przypadku wycofania się zawodników w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego +48 ... (numer zostanie podany na 2 dni przed startem) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zespół.

W przypadku niezdolności do ukończenia wyścigu przez jednego z członków zespołu, organizator Sudety MTB Challenge postara się stworzyć nowy zespół. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania wyścigu przez jednego zawodnika zespołu. Nowo utworzone zespoły nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zespołu z rywalizacji.

XII. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika
» co najmniej 1,5 litra płynów,
» batony lub żele energetyczne,
» podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
» zapasowa dętka,
» pompka.

XIII. Zalecane wyposażenie zawodnika
Sudety MTB Challenge jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Zalecamy, by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów, urządzenie GPS oraz telefon komórkowy.

XIV. Ruch drogowy
Sudety MTB Challenge będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XV. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

XVI. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Sudety MTB Challenge wypełniając i elektroniczną Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

G&G Promotion

Partner Partner Partner Partner